Trgovački centar Plano

Lokacija: Plano, Trogir

Predmetna građevina je prizemna nepravilnog tlocrtnog oblika smještena u gabarite približno 198.00 m x 112.00 m. Ukupna bruto razvijena površina objekta iznosi cca. 10 420 m2.

Glavni projektant:

Neno Barada, dipl. ing. arh.