Stambena zgrada

Lokacija: Podstrana

Zidana građevina nepravilnog tlocrta sa AB međukatnim pločama.

Ukupna bruto razvijena površina građevine iznosi cca 540 m2.

Suradnik: Bruno Tudor, mag. ing. aedif.