KBC Zagreb – spojni most

Lokacija:  Zagreb

Zahvat obuhvaća izgradnju spojnog mosta u čelično – betonskoj izvedbi između dva postojeća objekta, te priključak mosta na te postojeće objekte.
Predmetna građevina izgradila se kao potreba osiguranja tople veze za transport ležećih pacijenata između dvije susjedne građevine, Centra za ginekološki karcinom – ginekološka onkologija i Operacijski trakt Klinike za ženske bolesti i porode.

Glavni projektant:

Nikica Tabain, d.i.a. (GRADIT d.o.o)